Märstaån

Märstaåns avrinningsområde är ca 80 kvadratkilometer, det ligger helt inom Sigtuna kommun och rinner genom kommunens centrala delar. Märstaåns huvudgrenar är Rosersbergsbäcken, Odensalabäcken, Kättstabäcken och Halmsjöbäcken. Namnet Märstaån avser i första hand å- sträckan efter sammanflödet mellan Odensalabäcken och Halmsjöbäcken vid Broby. Efter Broby är ån till stora delar kulverterad och mynnar i Steningeviken.

Vattendraget har en lång historia som ett extremt förorenat vattendrag främst beroende på Arlandas utsläpp. Utsläppen från Arlanda till Märstaån har minskat i omfattning vilket har lett till att vattenkvaliteten under 1990-talet successivt har förbättrats.

Inom avrinningsområdet finns två sjöar, Halmsjön och Horssjön. Halmsjöns vattenstatus har blivit bättre sedan användningen av banavisningsmedlet Urea upphört. Horssjön utgör källsjö till Kättstabäcken.

Övriga utsläpp till vattendraget kommer från jordbruk, enskilda avlopp samt dagvattenutsläpp.

En angelägen åtgärd i syfte att förbättra rening och fördröjning av Märstaåns flöden är anläggande av en natur- och våtmarkspark i nedre delen av Steningedalen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan