Oxundaån

Ekologisk status

Den ekologiska statusen i Oxundaån bedöms vara måttlig, baserat på provtagning av kiselalger.

Ekologisk status i Oxundaån: Måttlig

Utslagsgivande kvalitetsfaktor: Kiselalger

Den ekologiska statusen klassificeras på en femgradig skala: Hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.

 

PCB

Under 2013 uppmärksammades att Oxundasjöns sediment innehöll mycket höga halter av miljögiftet PCB (polyklorerade bifenyler). Med anledning av detta genomfördes ytterligare undersökningar. Provtagningar av fisk har visat mycket höga halter av PCB och därför avråder miljö- och hälsoskyddskontoret starkt från konsumtion av fisk fångad i Oxundasjön. Dock föreligger det ingen risk att bada eller att komma i kontakt med sediment från Oxundasjön. Hälsosrisken begränsas endast till att konsumera fisk från sjön. Samma rekommendationer som för Oxundasjön gäller också för Oxundaån. Läs mer om arbetet med PCB i Oxundasjön och Rosersbergsviken.

Läs mer

Oxunda vattensamverkans årsrapport

VISS, Vatteninformationssystem Sverige 

Oxunda vattensamverkan

Klassificering av ekologisk status 

Mätdata finns på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar

Relaterade länkar