Oxundaån

Oxundaån ingår i ett regionalt vattensystem där endast en femtedel av avrinningsområdet ligger inom Sigtuna
kommun. Systemet mynnar i Rosersbergsviken och passerar genom sjöarna Fysingen och Oxundasjön vilka delvis ligger inom kommunen.

Berörda kommuner inom avrinningsområdet samverkar i ett vattenvårdsprojekt som syftar till är att förbättra vattenkvaliteten, gynna den biologiska mångfalden samt att skydda hotade enskilda arter. Kommunerna har därför arbetat fram ett gemensamt förslag till åtgärdsprogram där åtgärder beträffande dagvattnet, enskilda avlopp och verksamheter inom lantbruk prioriteras.

Ån utgör ett regionalt referensvattendrag som Länsstyrelsen har tagit prover i sedan 1960-talet. Vattenkvaliteten är därför väl dokumenterad i ån.

Fisk

Den rödlistade aspen finns i Oxundaån. Abborre, braxen, gädda, mört, gös, björkna, gers, löja, sarv, ruda, sutare, ål och lake finns i Väsbyån och dessa arter finns därför troligtvis även i Oxundaån. På våren passerar norsen genom ån på sin väg till Väsbyån, där den leker.

Miljötillståndet

Under 2013 uppmärksammades att Oxundasjöns sediment innehöll mycket höga halter av miljögiftet PCB (polyklorerade bifenyler). Med anledning av detta genomfördes ytterligare undersökningar, vilka fortfarande pågår. Provtagningar av fisk har visat mycket höga halter av PCB och därför avråder miljö- och hälsoskyddskontoret starkt från konsumtion av fisk fångad i Oxundasjön. Dock föreligger det ingen risk att bada eller att komma i kontakt med sediment från Oxundasjön. Hälsosrisken begränsas endast till att konsumera fisk från sjön. Samma rekommendationer som för Oxundasjön gäller också för Oxundaån.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument

Relaterade länkar

Relaterade länkar