Oxundasjön

Näringsrik sprickdalssjö med kort omsättningstid i jordbruks- och skogsmiljö.

Miljötillstånd

Under 2013 uppmärksammades att Oxundasjöns sediment innehöll mycket höga halter av miljögiftet PCB (polyklorerade bifenyler). Med anledning av detta genomfördes ytterligare undersökningar, vilka fortfarande pågår. Provtagningar av fisk har visat mycket höga halter av PCB och därför avråder miljö- och hälsoskyddskontoret starkt från konsumtion av fisk fångad i Oxundasjön. Dock föreligger det ingen risk att bada eller att komma i kontakt med sediment från Oxundasjön. Hälsorisken begränsas endast till att konsumera fisk från sjön.

Natur-, kultur- och friluftsvärden

Oxundasjön ligger inom både Sigtuna och Upplands Väsby kommuner inom Oxundaåns avrinningsområde. Sjön är relativt svårtillgänglig men har trevliga omgivningar. I nordöst finns en värdefull naturskog som fått växa ostörd i mer än ett sekel. Den förmultnande veden innehåller många vedsvampar och vedinsekter. Mossfloran är artrik och på den mullrika jorden växer flera sorters örter. Fågellivet är rikt med hackspett och många hålbyggande arter.

På sjöns östra sida ligger Verka fornborg från äldre järnåldern.

Runsahalvön nordväst om sjön är ett riksintresse för
kulturminnesvård. Oxunda gård från 1800-talet samt ett järnåldersgravfält ligger också på sjöns västra sida. Ingen anlagd badplats finns vid sjön.
Oxundasjön ingår i Järvakilen och de ovan nämnda västra
delarna utgör en värdekärna i kilen.

Fiske

Sjön ägs av civilförsvaret och privata markägare och fiske är inte tillåtet för allmänheten. Abborre, asp, braxen, gädda, mört, ål och gös förekommer i sjön. Gösen tycks dock ha minskat i antal de senaste åren liksom de stora abborrarna. Mindre abborrar finns det däremot gott om. Björkna, gers, löja, sarv, lake, sutare, ruda och ål finns troligtvis också i sjön eftersom dessa arter finns i Väsbyån. De fyra sistnämnda är dock mindre vanliga.

Miljö- och hälsoskyddskontoret avråder dock till att konsumera fisk från Oxundasjön på grund av de höga halterna PCB som hittats i sjön.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan