Verkaån

Å med stor biologisk mångfald genom jordbrukslandskap mellan Fysingen och Oxundasjön.

Natur-, kultur- och friluftsvärden

Verkaån hör till de tre mest värdefulla vattendragen i länet med avseende på bottenfauna. Verkaån är ett av de få
vattendrag i Oxundaåns avrinningsområde som innehåller
en längre strömmande sträcka.

Botten består av sten och grus vilket förbättrar syresättningen och förhållandena i ån bidrar till en rik bottenfauna.

Den ovanliga blåbandade jungfrusländan finns vid vatten-
draget och den rödlistade aspen vandrar upp i ån om våren,
men lekertroligtvis inte där. Utter spårades vid ån vintern 2001-2002 och bäver har setts vid ett flertal tillfällen. Kungsfiskare är en av de ovanligare fågelarter som setts i området.

Verkaån var en gång tiden en viktig förbindelseled mellan
Mälaren och Sigtuna. Intill utloppet i Oxundasjön ligger Verka fornborg som man tror användes för att försvara sig mot fiender som kom in från Mälaren.

Fiske

Signalkräfta finns i ån. Andra artuppgifter saknas men
troligtvis är faunan densamma som i Oxundasjön eftersom
inget känt vandringshinder finns förrän uppe vid Vallstanäs, i form av ett dämme.

Miljötillstånd

Verkaån är måttligt näringsrik, enligt de undersökningar
som gjorts av bottenfaunan. En stor del av närsalterna
kommer från E4 som korsar ån och från omkringliggande
jordbruksmarker. I februari 2003 uppmättes halterna
totalfosfor och totalkväve till 34 respektive 1500 µg/l.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan