Vattenskyddsområden

Vatten är vår viktigaste naturresurs, främst i form av dricksvatten. Att dricksvattnet är rent och av god kvalité är livsviktigt för oss människor. Vattenkvalitén påverkar även miljön för växter och djur i ytvattnet. För att skydda det vatten vi tar ur vattentäkterna kan vattenskyddsområden upprättas. Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att ge ett tillräckligt skydd så att vattentillgången är säkrad både på kort och också på lång sikt.

Vattenskyddsföreskrifter

I samband med att ett vattenskyddsområde upprättas formuleras skyddsföreskrifter med regler om vad som är tillåtet inom området. Vattenskyddsområden kan upprättas av länsstyrelsen eller kommunen med stöd av miljöbalken, och det är även länsstyrelsen eller kommunen som bestämmer vilka skyddsföreskrifter som ska tillämpas i respektive område. Föreskrifterna är anpassade efter lokala förhållanden och efter skyddsbehovet. Samhällsintresset att skydda grundvattnet är högre än den enskildes rätt att göra vad de vill på sin mark.

Syftet med reglerna är att minimera risken att vattentäkten förorenas. Vattenskyddsföreskrifterna ska fungera som ett extra skydd utöver det generella skydd som de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken utgör.  

Vattenskyddszoner

Ett vattenskyddsområde avgränsas och delas in i olika zoner. Skyddszonernas storlek beror på vattnets transporttid i marken till uttagspunkten och sårbarhet gentemot föroreningar. Idag används vanligen beteckningarna; vattentäkts zon, samt primär, sekundär och tertiär skyddszon. Vattentäktszonen är området närmast uttagspunkten. Beroende på zonen kan reglerna vara olika för att anpassas till skyddsbehovet.

Skydd av vattentäkter

Under år 2014 arbetade miljö- och hälsoskyddskontoret på flera plan för att stärka skyddet av kommunens vattentäkter. Förutom information till närboende och närbelägna verksamheter bedrev kontoret även fokuserad tillsyn på verksamheter som riskerar att förorena grundvattnet. 

VID OLYCKA INOM VATTENSKYDDSOMRÅDET DÄR EN FÖRORENING RISKERAR ATT SPRIDAS TILL GRUNDVATTNET RING RÄDDNINGSTJÄNSTEN 112.

 

Om du är osäker på vad som gäller inom det område du bor eller arbetar i är du välkommen att kontakta oss på miljö- och hälsoskyddskontoret på Sigtuna kommun;

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar