Skyddsföreskrifter

Om din fastighet eller verksamhet ligger inom ett vattenskyddsområde är viktigt att du känner till att du omfattas av de skyddsföreskrifter som gäller för ditt vattenskyddsområde.

VID OLYCKA INOM VATTENSKYDDSOMRÅDET DÄR EN FÖRORENING RISKERAR ATT SPRIDAS TILL GRUNDVATTNET RING RÄDDNINGSTJÄNSTEN 112.

 

Om du är osäker på vad som gäller inom det område du bor eller arbetar i är du välkommen att kontakta oss på miljö- och hälsoskyddskontoret på Sigtuna kommun.

 

Reglerna kan vara olika för olika vattenskyddsområden. Vissa åtgärder är förbjudna och andra kräver tillstånd eller anmälan. Miljö- och hälsoskyddskontoret vet vad som gäller inom ditt vattenskyddsområde. Nedan är en lista på exempel på åtgärder som kan regleras i skyddsföreskrifterna.

 • Användning av kemiska bekämpningsmedel kan vara förbjudet eller kräva tillstånd. Bekämpningsmedel innehåller gifter som riskerar att förorena grundvattnet. Använd i stället ogräsjärn, biologiska bekämpningsmedel eller andra miljöanpassade metoder.
 • Spridning av växtnäringsämnen så som naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam kan vara otillåtet eller tillståndspliktigt, då det finns en risk för förhöjda kvävehalter samt smittspridning till grund- och ytvattnet.
 • Hantering och förvaring av kemikalier, träskyddsbehandlat virke, oljeprodukter och handelsgödsel m.m. bör ske i mindre mängder, helst under tak på täta ytor för att motverka läckage till grundvattnet.
 • Installation av jord- och bergvärme är tillståndspliktigt, och kan i vissa vattenskyddsområden vara otillåtet.
 • Planerar du anlägga ett nytt enskilt avlopp eller göra andra åtgärder ska du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.
 • Att tvätta bilen på gräsmattan eller uppfarten innebär en risk för att det smutsiga vattnet förorenar grundvattnet. Tvättningen bör utföras i en biltvätt eller en gör-det-själv-hall där tvättvattnet går via en oljeavskiljare.
 • Om du byter olja eller glykol på bilen bör allt spill samlas upp i en tät behållare så att det inte riskerar att hamna i grundvattnet.
 • Undvik att salta vägarna för halk- och dammbekämpning. Saltet kan påverka vattenkvalitén. Använd hellre sand för att motverka halkan.
 • Förvaring av cisterner, även villatank, kan beroende på volym och innehåll vara förbjudet eller tillståndspliktigt. Särskilda krav på skyddsåtgärder och intervall för kontrollbesiktning gäller inom vattenskyddsområden.
 • Upplag av timmer, bark och flis kan vara förbjudet eller tillståndspliktigt. Lakvatten från upplaget kan innehålla kemiska ämnen som kan försämra dricksvattenkvaliteten och göra vattnet odrickbart.
 • Schaktning av jordmassor, sprängning och dikning kan vara förbjudet eller tillståndspliktigt. Grustäkter kan utgöra en risk för vattentäkten då föroreningar lättare kan transporteras genom ett gruslager ner till grundvattnet.
 • Att mellanlagra eller deponera avfall, förorenade massor eller snö från trafikerade ytor kan vara förbjudet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar