Revision

Kommunrevisionen väljs av kommunfullmäktige, under de år då val av kommunfullmäktige har ägt rum. Revisionen har fullmäktiges uppdrag att granska den kommunala verksamheten under de följande fyra åren. Revisorerna ska pröva om kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Vidare granskas om nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Revisorerna granskar även kommunalägda bolag, de gemensamma nämnderna (familjerättsnämnden och överförmyndarnämnden) samt Attunda brandförsvarsförbund.

Kommunfullmäktige utser, efter förslag från de politiska partierna, sex revisorer för varje mandatperiod. Även om varje revisor enligt kommunallagen är självständig och oberoende i förhållande till sina medrevisorer, arbetar revisorerna i regel som ett samlat kollegium. Kommunrevisionen har omvänd fördelning mellan oppositionen och majoriteten jämfört med övriga politiska organ. Det betyder att oppositionen besätter ordförandeposten i kommunrevisionen.

Kommunens förtroendevalda revisorer ska årligen granska all verksamhet enligt kommunallagen. Till sin hjälp har revisorerna upphandlat sakkunnigt biträde (revisionsföretag) som på revisorernas uppdrag tar fram rapporter och underlag för revisorernas ställningstaganden.

Förutom de sakkunnigas granskningsrapporter avger revisorerna skrivelser med anledning av rapporterna och en årlig revisionsredogörelse för sin verksamhet i samband med att kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen.

De genomförda granskningsinsatserna under året ger tillsammans ett underlag för revisorernas revisionsberättelse där revisorerna tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunrevisionen

Steffen Oxenvad (S)
Ordförande

Lars-Göran Sörqvist (M)
Vice ordförande

Assar Gylfe (S)

Erna Wallström (S)

Mats Holmberg (L)

Mats Welander (M)

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation