Överförmyndare

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.ansiktsbild barn och äldre man, foto Futureimagebank

Telefon 08-579 21 720
Fax 08-579 21 599

Adress: Överförmyndarnämnden
Sollentuna kommun
191 86 Sollentuna.

E-post overformyndarnamnden@sollentuna.se

Besökstid i Sigtuna kommun Bokad tid med berörd handläggare.

Förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

En förmyndare är en person som företräder ett barn under 18 år (en underårig) i frågor  som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.

Uppgifter

En god man är en man eller kvinna som har till uppgift att t ex hjälpa en äldre sjuklig eller psykiskt störd person med att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller sörja i övrigt för personen. Till god man förordnas vanligtvis lekmän.

Förvaltare förordnas för de personer som på grund av sjukdom eller psykisk störning är ur stånd att sköta sina angelägenheter. Den som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga.

För uppdraget som god man eller förvaltare utgår skäligt arvode.

Överklagan

Om man inte är nöjd med överförmyndarens beslut kan man överklaga det skriftligt.
Skrivelsen skall lämnas in till överförmyndaren under adress:

Attunda tingsrätt
Sollentuna kansliet 
Box 940
191 29 Sollentuna

Ange varför Ni anser att beslutet är oriktigt. Ange också vilka ändringar i beslutet som Ni begär. Ert överklagande måste ha inlämnats senast inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan