Förmyndare för minderåriga

Omyndiga är numera endast barn under 18 år. Om föräldrarna har den rättsliga vårdnaden om barnet är de förmyndare - s k legala förmyndare. När båda föräldrarna har vårdnaden om barn är de gemensamt förmyndare.

Om en av föräldrarna dör, blir den efterlevande ensam förmyndare. Man behöver alltså inte förordna någon ytterligare förmyndare.

Om föräldrarna är döda, underåriga eller av speciella skäl inte kan vara förmyndare utser tingsrätten en särskilt förordnad förmyndare.

Tingsrätten kan även förordna en medförmyndare, om en förmyndare inte kan vara förmyndare ensam.

Genom lagändring 1995 kan föräldrar själva utan redovisningsskyldighet till överförmyndaren förvalta den omyndiges tillgångar så länge värdet understiger åtta basbelopp.

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarens samtycke:

* Om barnet skall köpa eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
* Om barnet skall ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller            bostadsrätt
* Om barnet skall låna pengar eller låna ut pengar
* Om barnet skall bedriva rörelse

Överförmyndaren kan meddela inskränkningar i föräldrarnas fria förvaltning om det finns särskild anledning.

När ett barn (myndling) fyllt 16 år skall förmyndaren höra vederbörandes åsikter vid viktigare beslut som gäller myndlingen. Myndlingen kan själv sluta avtal om arbete eller säga upp ett arbete samt förfoga över sin lön.

Skall den omyndige driva näring måste förmyndaren och myndlingen söka tillstånd hos överförmyndaren.

Förvaltarfrihetsbevis

När man ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan det krävas att man överlämnar ett bevis om att man inte har förvaltare. Det kan gälla den som skall vara ansvarig utgivare för periodisk skrift, den som skall ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, den som skall bli fastighetsmäklare eller advokat mm.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd.

Du som är skriven i Sigtuna kommun skall ansöka om förvaltarfrihetsbevis hos Överförmyndaren i Sigtuna kommun. Du måste då vara skriven i Sigtuna före den 1 november året innan det år du gör ansökan. Du bifogar med din ansökan ett personbevis som inte är äldre än tre månader.

Personbeviset skall innehålla uppgifter om namn och folkbokföringsadress samt när den senaste folkbokföringen gjordes. Som ändamål för personbeviset bör du ange, förvaltarfrihetsbevis. Personbeviset kan du beställa via Riksskatteverkets hemsida www.rsv.se.

Överförmyndaren förser personbeviset med en stämpel som intygar att det inte finns några uppgifter om förvaltarskap registrerade hos överförmyndaren.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan