Krisberedskap

En kris drabbar stora delar av samhället och kan hota grundläggande funktioner och värden som elförsörjning, vår hälsa eller frihet. Det kan innebära att många människor drabbas, eller att samhället inte fungerar som det ska.  

Extraordinär händelse

  • En händelse som avviker från det normala.
  • Innebär en risk eller allvarlig störning av viktiga samhällsfunktioner.
  • Extrem väderlek, beroende på hur många som drabbas och vilka funktioner i samhället som blir lidande.

Krisledningsnämnd

  • Vid en extraordinär händelse kan verksamheten i kommunens nämnder tas över av en krisledningsnämnd.
  • Krisledningsnämndens beslut godkänns i efterhand av kommunfullmäktige som också avgör när krisledningsnämnden ska upphöra.
  • Syftet är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut i en extrem situation.  

I Sigtuna kommun består krisledningsnämnden av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.   

Kommunallagen är utgångspunkten

Utgångspunkten vid en kris är kommunallagen (1991:900) och den speciallagstiftning som reglerar kommunens verksamheter. Det finns även andra lagar för fredstida kriser, höjd beredskap och skydd mot olyckor.

Sektorsansvar och områdesansvar

Alla myndigheter och organisationer har ansvar för sitt område vid en kris. Kommunerna, länsstyrelserna och regeringen är geografiskt ansvariga på lokal, regional respektive nationell nivå.

Genom förebyggande arbete kan vi undvika kriser eller extraordinära händelser. Vid en kris är målet att återställa viktiga samhällsfunktioner samt att ge medborgare och andra aktörer korrekt information.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan