Tillgänglighet för alla i Sigtuna kommun

Alla kommuninvånare, oavsett funktionsnedsättning, ska ha samma möjlighet att delta i samhällslivet. Allmänna platser och lokaler ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.

En funktionsnedsättning blir ett handikapp först när det finns brister i miljön eller i en verksamhet. När bristerna åtgärdats och tillgängligheten ökat kan handikappet minska eller försvinna.

Tillgänglighetsprogram

2018  fastställdes ett program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, 2018 - 2021.  

I november 2017 fastställde riksdagen ett nytt nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. Det nationella målet är att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättnng som grund , uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Genomförandet av funktionshinderspolitiken ska Inriktas mo de fyra områdena:

  • Principen om universell utformning..
  • befintliga bister i tillgängligheten.
  • Indivduella stöd och lösningar för individens självständighet.
  • Att förebygga och morverka diskriminering.
  • Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Syftet med programmet är att:

  • Ange kommunens viljeinriktning och skapa en gemensam syn på tillgänglighetsfrågor.
  • Öka medvetenheten om och förståelsen för de villkor som gäller för människor med funktionsnedsättning.
  • Ge kraft åt och förstärka den kontinuerliga process som ska leda till bättre levnads- och arbetsvillkor för människor med funktionsnedsättning.
  • Peka ut och påskynda åtgärder för att undanröja hinder så att det blir möjligt för människor med funktionsnedsättningar att vara fullt delaktiga i samhällslivet.
  • Vara ett naturligt inslag i nämnders och förvaltningars budget- och verksamhetsredovisning.

Program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2021

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation