Tillgänglighet för alla i Sigtuna kommun

Alla kommuninvånare, oavsett funktionsnedsättning, ska ha samma möjlighet att delta i samhällslivet. Allmänna platser och lokaler ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.

En funktionsnedsättning blir ett handikapp först när det finns brister i miljön eller i en verksamhet. När bristerna åtgärdats och tillgängligheten ökat kan handikappet minska eller försvinna.

Tillgänglighetsprogram

 I Sigtuna kommun fastställdes ett program för tillgänglighet 2013 - 2017, se bilagan till höger. Tillgänglighetsprogrammet utgår från de nationella målen och ersätter den handikappolitiska planen från 2006. Tillgänglighetsprogrammet har förlängts ett halvår. Ett reviderat program kommer att vara klart vid halvårsskiftet 2018.

De nationella målen och inriktningen för handikappolitiken fastställdes år 2000 av riksdagen (Regeringens proposition 1999/2000:79 "Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken"). FN:s standardregler från 1993 för att ge människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet har varit vägledande.

Nationella mål:

  • En samhällsgemenskap med mångfald som grund.
  • Att samhället utformas så att människor i alla åldrar med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet.
  • Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Arbetet ska särskilt inriktas på

  • att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning.
  • att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning.
  • att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

Hela samhället berörs. Förbättringar för personer med funktionsnedsättning ska komma in i all planering på central, regional och lokal nivå.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation