God man eller förvaltare

Vid vissa sjukdomstillstånd eller funktionshinder kan praktiska saker bli svåra att sköta som till exempel att betala räkningar och ha kontakt med myndigheter. Om du inte har någon i din närhet som kan hjälpa dig med dessa saker kan det bli aktuellt med en god man och i vissa fall en förvaltare.

God man

Den som inte på egen hand kan sköta sin ekonomi eller tillvara ta sina intressen kan få en god man. En god man ser till att räkningar betalas och hjälper till att bevaka den enskildes rätt samt i övrigt sörja för personen. Den enskilde kan ansöka själv om god man. Det är Tingsrätten som beslutar om det finns behov av en god man. Du kan överklaga besluten hos tingsrätten.
 
Den som beviljats god man har samma rätt som tidigare att ingå avtal och fatta egna beslut. För god man betalar man själv ett arvode samt sociala avgifter.

Ansökan eller intyg

För att en god man skall kunna utses krävs att den hjälpbehövande själv samtycker till eller ansöker om god man. Om den hjälpbehövande saknar förmåga att lämna sådant samtycke krävs att en läkare intygar detta i ett läkarintyg. En god man fungerar som ställföreträdare eller biträde för en person i de delar huvudmannen (den hjälpbehövande) inte själv kan ta tillvara sina intressen. Huvudmannen har fortfarande kvar sin bestämmanderätt över sitt liv och sin ekonomi.

En god man skall endast utses om det behövs. Detta betyder att en god man inte skall förordnas om den hjälpbehövande kan få hjälp på något annat sätt, till exempel genom att han/hon utfärdar en fullmakt till någon som han/hon litar på.

Förvaltarskap

Den som inte kan tillvara sina intressen, förstå vikten och konsekvenserna av sina handlingar till exempel ingå avtal och ta beslut i angelägna frågor, kan få en förvaltare. Den som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga. Det krävs att en läkare intygar behovet av förvaltare och det är Tingsrätten som beslutar om förvaltare. Överförmyndarnämnden övervakar att förvaltaren fullgör sina skyldigheter.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation