Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för utformningen av den kommunala hälso-och sjukvården.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har det övergripande medicinska ledningsansvaret i kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet. 

MAS ansvarar för att;

  • patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde
  • journaler förs i den omfattning som föreskrivs i lag och föreskrift
  • patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
  • beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna
  • anmälan görs till Äldre och omsorgsnämnden, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
  • rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande
  • att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.

Vårdpersonal i organisationen

Varje sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut har genom sin legitimation för yrket ett eget ansvar för den bedömning och vård den ger patienten.

Exempel på specifika hälso- och sjukvårdsområden utöver ovanstående är basal hygien, hjälpmedel, palliativ vård, fallprevention, nutrition, trycksår, egenvårdsbedömning, samverkan med landstingets vårdgivare och avtalad läkarorganisation för särskilt boende äldre.

Uppföljning av arbetet

Varje år ska det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i en patientsäkerhetsberättelse och vara tillgänglig för den som vill ta del av den. Till höger på denna sida hittar du dokumentet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer