Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för utformningen av den kommunala hälso-och sjukvården.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att:

 

  • patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde
  • journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
  • patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
  • rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande
  • att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det
  • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna
  • att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Läs mer