Medborgardialog pågår i Valsta

Under hösten 2018 fortsatte medborgardialogen i Valsta utifrån de intervjuer som gjordes under sommaren. Dialogträffarna ägde rum i oktober, november och december. Då träffades de intervjuade personerna för att tillsammans med förtroendevalda och tjänstepersoner ta fram förslag till Valstas fortsatta utveckling.

Sigtuna kommun ledde under hösten en dialog med medborgare i Valsta där invånare, näringsidkare, politiker och tjänstemän tillsammans tittade på hur kommundelen Valsta kan stärkas som bostads- och vistelseplats. Dialogen skedde i flera steg.

Perspektivinsamling

Det första steget i medborgardialogen pågick från maj till början av september. Här intervjuade några samtalsledare från kommunen fler än 150 personer med koppling till Valsta om hur de upplevde sin kommundel.

Syftet med intervjuerna var att hitta så många olika perspektiv som möjligt på frågan om vad som gör Valsta till platsen att leva och bo på. Bland de 158 personer som intervjuats återfinns kvinnor, män, ungdomar och barn som bor eller arbetar i Valsta, liksom politiker och tjänstemän som arbetar med frågor som berör kommundelen.

Rapport

Intervjuerna sammanställdes i en perspektivrapport som blev klar den 27:e september. Nedan återfinns både rapporten och alla citat på vilken den bygger.

Materialet visar på flera olika, och emellanåt motsägelsefulla, uppfattningar om tillvaron i Valsta. Här finns flera reflektioner kring bl.a. trygghet, boende, närmiljö och ungdomsfrågor vilka kommer att diskuteras vidare under dialogmötena i oktober och november

Om du inte var med under intervjuerna och ändå har synpunkter eller perspektiv som du vill ha med i dialogen så kan du skriva ett mail till medborgardialog@sigtuna.se.

 

Dialogträffar

I oktober, november och december fortsatte dialogen utifrån olika frågeställningar som väckts vid perspektivkartläggningen.

Alla som var med intervjuerna bjöds då in till fortsatta dialoger tillsammans med förtroendevalda och kommuntjänstepersoner. Med hjälp av samtalsledare och i mindre grupper utforskade de tillsammans olika perspektiv kring de frågeställningar som tagits fram, liksom förslag på lösning.

Dialogerna hölls i små grupper och var endast öppna för de personer som intervjuades under sommaren. Syftet var att hålla kontinuitet i frågan och bygga relationer som gav plats åt samtal från flera perspektiv.

Dokumentation från dialogmöten

 

Nästa steg

I januari kommer samtalsledare och förtroendvalda att träffa elever från Valstaskolan. Eleverna får då möjlighet att lämna synpunkter på de förslag som har tagits fram vid dialogträffarna.

Fördelning av förslag

Efter dialogen med elever kommer de förtroendevalda gå igenom förslagen. De förslag som bedöms som genomförbara kommer under våren att lämnas över till den som äger just den frågan. Det kan vara en förvaltning inom kommunen, bostadsföretag, centrumägare eller andra. Dessa kommer sedan se över förslagen och se om och hur de kan genomföras.

Mer information

Har du frågor eller önskar mer information om medborgardialogen i Valsta, ring gärna Sigtuna kommuns Kontaktcenter på 08-591 260 00 eller maila medborgardialog@sigtuna.se.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan