Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre människor, samt för omsorg om funktionshindrade och stöd till psykiskt funktionshindrade.

Äldreomsorgen omfattar:

  • Biståndsbedömning som rör hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, avlastning, korttidsboende, matdistribution, färdtjänst, riksfärdtjänst, boende för äldre (sjukhem, gruppboende) samt hälso- och sjukvård och tekniska hjälpmedel i särskilda boendeformer i enlighet med socialtjänstlagen.
  • Kommunal drift av hemtjänst, dagvård och boende för äldre.

 

Omsorg om funktionshindrade omfattar:

  • Stöd i form av boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
  • Rätten till insatser prövas både enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lag om assistansersättning (LASS).

 

Stöd till psykiskt funktionshindrade omfattar:

  • Att tillgodose behovet av boende, boendestöd, socialt stöd, dagverksamhet och sysselsättning samt övriga stödinsatser.

Äldre och omsorgsnämnden är tillika sjukvårdshuvudman för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

Ordförande

 

Namn: Karsten Bjärbo
Född: 1953
Partitillhörighet: Kristdemokraterna (KD)
Roll: Ordförande i äldre- och omsorgsnämnden. Även vice ordförande i krisledningsnämnden.
Lokalpolitiskt engagemang: Började inför valet 2010
Vision: Sigtuna ska vara en välfärdskommun där alla trivs och känner sig trygga. För mig är trygghets- och tillgänglighetsfrågor högt prioriterade.
Jag värnar speciellt om de äldre, om seniorerna. För att de ska få det så bra som möjligt måste vi dels ta till vara på den kompetens som finns men även utveckla den. Det måste finnas alternativ för våra äldre, vi måste bredda oss och det tänker jag jobba för.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Förtroendevalda i Sigtuna kommun