Miljö- och hälsoskyddsnämnden

I Sigtuna kommun går utvecklingen i en hållbar riktning där naturens och våra mänskliga resurser ska användas medvetet och balanserat och där vi värnar om folkhälsan. Miljöfrågorna har hög prioritet och kommunen är sedan 1995 med i nätverket Sveriges Ekokommuner. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Gill Brodin är politisk kontaktperson i nätverket. 

Uppgifterna för miljö- och hälsoskyddsnämnden är att utöva tillsyn enligt en mängd olika lagar, till exempel livsmedelslagen, djurskyddslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen och tobakslagen och miljöbalken.
I miljöbalken ingår miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, kemiska produkter, förorenad mark, områdesskydd, enskilt avlopp, avfall och producentansvar mm.
Det ingår även att pröva anmälningar och tillstånd samt medverka i kommunens fysiska planering, information och rådgivning till företag och verksamheter samt viss miljöövervakning.

Nämnden är remissorgan bland annat i frågor om fysisk planering och bygglov och nämndens verksamheter ska fokusera på att svara upp mot invånarnas förväntningar på kommunens tjänster och service.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsmål ska följa de nationella målen nedbrutna på lokal nivå. Inom nämndens ansvar ligger även allmän intressebevakning avseende miljöområdet, speciellt kopplat till flygplatsfrågor.

Under 2019 kommer miljö- och hälsoskyddsnämnden bland annat att ha fokus på avloppsanläggningar, där vikten framför allt kommer att ligga på åtgärder av de anläggningar som redan identifierats som bristfälliga.
Under året kommer också spridning av mikroplaster på konstgräsplaner och lekplatser att kontrolleras på uppdrag av nämnden, för att se vilka eventuella problem som finns.
Utredningen kring att bilda en gemensam kommunöverskridande kontrollmyndighet med syfte att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet för invånarna, kommer att fortsätta.
För att inspirera och uppmärksamma invånarna till ett hållbart leverne, kommer Miljöpriset 2019 att utvecklas och delas ut.

 

Gill Brodin, Centerpartiet (C)  , ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument

Förtroendevalda i Sigtuna kommun