Tillgänglighetsråd

Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ i frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Rådet är underställt kommunstyrelsen.

 

Sammansättning

Tillgänglighetsrådet består av elva ledamöter och lika många ersättare. Av dessa utses fem ledamöter/ersättare från kommunens nämnder och sex ledamöter/ersättare från handikapporganisationerna.

Följande organisationer finns representerade i tillgänglighetsrådet :

  • Reumatikerförbundet
  • Synskadades Riksförbund
  • Hörselskadades Riksförbund
  • Riksförbundet för Trafik-, Olycksfalls- och Polioskadade (RTP)
  • Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB)
  • Neuroförbundet 

 

Uppgifter

Tillgänglighetsrådet har bl.a. till uppgift att:

  • vara ett organ för samverkan och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna och kommunen
  • hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser avseende service m.m. för personer med funktionsnedsättning
  • verka för att tillgänglighetsaspekterna beaktas i alla nämnder och förvaltningar
  • bidra till information och opinionsbildning i tillgänglighetsfrågor 

 
 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Tillgänglighetsrådets ledamöter och länkar till föreningarna