Personuppgifter på Sigtuna.se

På Sigtuna kommuns webbplats Sigtuna.se finns personuppgifter så som namn, bilder på personer, e-postadresser och telefonnummer till personer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillhandahålla korrekt information om kommunen, ge kommuninvånare och media möjlighet att kontakta Sigtuna kommun, samt att efterleva offentlighetsprincipen.

Personuppgifterna har dels hämtats från Sigtuna kommuns register över sina anställda och dels efter samtycke lämnats av de registrerade själva. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är att de registrerade gett sitt samtycke samt att uppgifterna är av allmänt intresse. Uppgifterna sparas så länge de är aktuella och korrekta. Enligt lag måste Sigtuna kommun arkivera webbplatsen med jämna mellanrum och det medför att personuppgifter som existerar vid ett arikveringstillfälle sparas till eftervärlden.

De personuppgifter som finns på Sigtuna.se är tillgängliga för allmänheten.

Personuppgiftsansvarig för Sigtuna.se nås genom Sigtuna kommuns kontaktcenter telefon 08-591 260 00, e-post kontaktcenter@sigtuna.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter som finns om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon 08-591 260 00 eller e-post kontaktcenter@sigtuna.se. Du når vårt dataskyddsombud på telefon 08-591 260 00 eller e-post dataskyddsombud@sigtuna.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Mer information om hur Sigtuna kommun arbetar med personuppgifter hittar du här.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan