Landsbygdsutveckling

Landsbygd. Foto: Futureimagebank

Landsbygden utgör en stor del av Sigtuna kommun och är högst väsentlig för kommunens karaktär. Här finns många unika värden som ska bevaras. Men landsbygden har också en stor utvecklingspotential och därmed goda förutsättningar att bidra till hela kommunens utveckling.

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

För att hantera olika och ibland motstridiga intressen har Sigtuna kommun tagit fram ett landsbygdsprogram. Del 1 innehåller vision, mål och strategier, medan del 2 innehåller en detaljerad beskrivning av kommunens landsbygd i ord, bild och siffror.

Landsbygdsråd

I Sigtuna kommun finns ett landsbygdsråd som fungerar som referensorgan i frågor som rör vår landsbygd, natur- kulturlandskapet, befolkningen och företagen. Rådet är underställt kommunstyrelsen.

Lokalt Ledd Utveckling inom Upplandsbygd

Som hjälp i arbetet med landsbygdsutvecklingen finns Upplandsbygd som är en ideell förening med ansvar för att vara en drivande partner för landsbygdens aktörer inom Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden. Leader genomförs inom ramen för Lansdbygdprogrammet 2014 - 2020.

Leader är en utvecklingsmetod som har funnits inom EU sedan 1990-talet. Leadermetoden har fem grundpelare: trepartnerskap, underifrånpersektiv, nätverkande, långsigtighet och överförbarhet. 

Målet med Leader är att:

  • Skapa samverkan för att uveckla produkter, marknadskanaler och tjänster som stärker landsbygdsföretagen och servicenivån på landsbygden
  • Stärka samspelet mellan land och stad för att öka kunskapsutbytet, koppla resursflöden och tillgängliggöra landsbygdens resurser
  •  Främja aktiviteter som gör landsbygden attraktiv

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation