Nationell plan når inte ut i världen

2018-07-03

Bostadsproduktionen måste öka dramatiskt och Arlanda måste växa för att möta den globala konkurrensen. Dessa utmaningar möttes med ett framsteg och två bakslag när regeringen beslutade om nationell infrastrukturplan. Planen innehåller en lång rad viktiga satsningar för Sverige, men saknar det internationella perspektivet.

Regeringen slog i sin flygstrategi fast att Arlanda flygplats ska stärkas som nav och storflygplats. Vidare framgår det i strategin att "flyget måste utvecklas i samverkan med övriga trafikslag för att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem". I denna anda har många samhällsaktörer verkat med insikten att en större och mer funktionell flygplats inte bara består av start- och landningsbanor utan att det lika mycket handlar om infrastruktur till, från och inom närregionen. En fungerande helhet ger inte bara ökad flygkapacitet utan även förutsättningar för en flygplatsstad, företagsetableringar, arbetstillfällen och ökad bostadsproduktion.

Arlandas funktion är avgörande för att hela landet ska kunna leva och utvecklas med tillväxt.

I den nationella planen finns en 4-spårsutbyggnad på Ostkustbanan med, men den fulla effekten av den investeringen uteblir i och med att Märsta station utan motivering bortprioriterats. Detta trots att den funnits med i Trafikverkets förslag som en viktig satsning. Lika så har kapacitetsförstärkningen av trafikplatserna Glädjen och Arlanda på E4:an strukits, en satsning som borde gjorts för länge sedan. Idag är trafiksituationen hårt ansträngd vilket i hög grad påverkar flygtillgängligheten. Inte heller Roslagsbanans förlängning finns med, vilket dock inte är lika överraskande då den dessvärre inte fanns med i Trafikverkets förslag. Av de fyra viktiga satsningarna som Arlandaregionen prioriterat för stärkt kapacitet, högre kollektivtrafikandel och minskad sårbarhet i systemet finns alltså bara knappt en med i regeringens förslag.

Sverige är ett välmående, öppet och progressivt land. Oavsett om man studerar hälsa, utveckling, jämställdhet, trygghet eller levnadsstandard ligger vi jämförelsevis långt fram. Grunden för vårt välstånd bygger på vår öppenhet och vårt engagemang internationellt och att vi knutit starka globala band – politiskt, akademiskt, genom näringsliv och som enskilda människor. Förståelse, innovation och utveckling föds i mötet mellan människor. Allt detta tenderar vi att ta för givet och det finns på sina håll bristande förståelse för vad som byggt vårt land starkt. Ett starkare Arlanda och en funktionell Arlandaregion ger bostäder, arbetstillfällen och tillväxt i hela landet.

Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande Knivsta kommun
Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande Sigtuna kommun
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby kommun
Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande Vallentuna kommun

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan