Om länsstyrelsens kritik av Sigtuna kommuns socialnämnd 2002

2011-09-22

Med anledning av de tragiska dödsfallen ställs många frågor om hur Sigtuna kommuns socialförvaltning arbetar med utsatta barn, och det framförs kritik av våra rutiner. En av flera granskningar av förvaltningens arbete gjordes 2002 av länsstyrelsen. Här berättar vi om granskningen samt om vad kritiken gällde.

I december 2002 beslutade länsstyrelsen att göra en generell granskning av Sigtuna kommuns familjeenhet, de arbetsgrupper som handlägger barn- och ungdomsärenden.

Sammanlagt hade 178 ärenden avskrivits under den aktuella tvåårsperioden. Det innebär att det var ärenden där man inte öppnade en utredning, eftersom problemen kunde åtgärdas på ett enklare sätt.
124 ärenden gällde tonåringar och 54 gällde barn mellan 0 och 12 år. Ett 90-tal av anmälningarna handlade om snatterier, stölder, skadegörelse med mera. 17 anmälningar handlade om oro för barns drogmissbruk, och för 38 barn handlade det om föräldrars missbruk eller våld mellan föräldrar.
I ungefär 60 procent av fallen handlade det om så kallade förstagångsförhör, som polisen och socialtjänstens ungdomssekreterare tagit hand om, och som retts ut i samarbetet med den unge själv och hans eller hennes familj. Denna verksamhet har fungerat bra, det anser även länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ansåg i sitt utlåtande att ”socialnämnden flera gånger underlåtit att utreda allvarliga anmälningar som rör barns situation”.

Sigtuna kommun följde upp kritiken som man fick från länsstyrelsen genom att återigen gå igenom de aktuella 178 fallen. Kommunen fann då tre fall där man bedömde att besluten var tveksamma. I ett fall rörde det sig om formuleringen av ett brev, i två fall handlade det om att ärendena borde ha följts upp ytterligare en gång innan man beslutade om eventuell avskrivning.  

2003 granskade länsstyrelsen återigen förhandsgranskningar, alltså sådana som inte lett till åtgärd från socialnämnden. Ingen kritik framkom av förhandsgranskningarna. En klar förbättring hade alltså skett jämfört med 2002.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan