Med ny tjänst kan orosanmälningar göras digitalt dygnet runt

2019-03-14

Sigtuna kommun har infört ytterligare ett sätt att göra orosanmälningar på. Den nya e-tjänsten för orosanmälningar är ett komplement, så fortfarande går det även utmärkt att kontakta socialtjänsten genom telefon, fax eller vanlig post.

- Med hjälp av vår nya e-tjänst kommer anmälningarna fortare till socialtjänsten och kan hanteras mer skyndsamt, vilket betyder att de som behöver hjälpen kan få den snabbare, säger Ulrika Mellberg, enhetschef på mottagningsenheten. 

Vad kan anmälas?

Det kan handla om misstankar kring exempelvis våld, missbruk eller bristande omsorg. En orosanmälan behöver inte bara gälla barn och ungdomar utan även vuxna. Det går även att göra en orosanmälan om sig själv. Det behövs inga bevis eller konkreta händelser för att någon ska kunna göra en orosanmälan. Att känna på sig att något inte står rätt till eller att någon far illa kan vara skäl nog.

Vad sker efter en anmälan?

När anmälan kommit in gör socialtjänstens mottagningsenhet en förhandsbedömning genom att ha samtal med anmälaren, berörda personer och eventuella vårdnadshavare. Förhandsbedömningen mynnar ut i ett beslut om att inleda en utredning eller inte.

Varför en e-tjänst?

Under 2018 inkom ungefär 2700 orosanmälningar eller uppgifter av liknande art till Sigtuna kommun. Ungefär 2200 av dessa gällde barn och ungdom.
- Om man som invånare känner oro för någon, exempelvis ett barn, behöver man inte vänta på telefontid utan kan direkt meddela sin oro via e-tjänsten, dygnet runt, året om. Nya kommunikationssätt kan underlätta för barn som far illa genom att de snabbare kan få hjälp och stöd i sin situation, säger Anna Malm Kelfve (M), ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden.

Ulrika Mellberg poängterar vikten av att göra en anmälan:
- Det kan handla om misstankar kring exempelvis våld, missbruk eller bristande omsorg. Orosanmälningar när det gäller barn är det enda sättet ett barn kan få hjälp om inte föräldern själv söker hjälp, vilket inte är så vanligt om det handlar om att de utsatt barnen för våld, själva har psykisk ohälsa eller missbruk. Vår största anmälare är skolan.

- De åtgärder vi sätter in är bland annat samtalsbehandlingar, kontaktfamiljer, kontaktpersoner, placeringar och liknande. På grund av sekretess får socialtjänsten sällan berätta om alla de ärenden där det går bra, men under förra året avslutade vi drygt 600 insatser. Det betyder alltså att ganska många kommuninvånare har fått hjälp på något sätt, säger Ulrika Mellberg.

-För oss är det viktigt att våra invånare fått ökade möjligheter och fler sätt att komma i kontakt med den hjälp som kommunen kan erbjuda, säger Anna Malm Kelfve.

E-tjänsten

Här kan du göra en orosanmälan 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan